Ansøg om støtte

Team Copenhagen stiller en række krav til foreninger og eliteidrætsudøvere i forbindelse med
ansøgning om tilskud. Foreningens sportslige, økonomiske og organisatoriske forhold skal
vurderes. Ved ansøgning accepterer foreningen at give Team Copenhagens sekretariat og bestyrelse fuld indsigt i forhold på disse områder.

Efter sekretariatets bearbejdning af ansøgningen, vurderer og beslutter bestyrelsen ud fra et
samlet skøn. 

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet, før du udarbejder ansøgningen, så vi tidligt i forløbet
skaber en god og konstruktiv kontakt.

Vi har desuden udarbejdet en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, som du finder nedenfor.

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger vil der fra Team Copenhagens side kunne opstå
behov for uddybende møder, vejledning, afklaring af spørgsmål osv.
Støttemodtagerne forpligter sig til at aflægge rapport til Team Copenhagen. Rapporterne bruges
blandt andet i den løbende evaluering af Team Copenhagen, samt i forbindelse med
udarbejdelse af ledelsesrapporter.

Download ansøgningsskemaer her: 

Ansøgningsskema (pdf)

Ansøgningsskema (Word)

 

Vurderingsforhold

For at komme i betragtning til støtte fra Team Copenhagen sættes der fokus på følgende
forhold:

1. Sportslige forhold
2. Organisatoriske forhold
3. Økonomi
4. Marketing
5. Fysiske rammer
6. Etik
7. Team Danmark & specialforbund

Behandlingsperiode
Team Copenhagen modtager løbende ansøgninger. Udbetaling af bevilgede beløb sker efter
aftale.

Vejledning i udfyldning af ansøgningsskema

For at komme i betragtning til støtte fra Team Copenhagen er det væsentligt, at du udfylder ansøgningsskemaet tilfredsstillende. Som en hjælp til ansøgningsproceduren har sekretariatet udarbejdet denne vejledning, som vi anbefaler, at samtlige ansøgere nærlæser. Dernæst anbefaler vi, at du tager kontakt med Team Copenhagens sekretariat, så vi tidligt i forløbet skaber en god og konstruktiv dialog.

Ansøgningsskemaet generelt
Der kan downloades tre ansøgningsskemaer fra Team Copenhagens hjemmeside

Det skal bemærkes, at skemaerne downloades som word-dokumenter, hvorfor det er muligt at udvide linieantallet, hvis dette er ønskeligt.

Følgende punkter skal udfyldes af samtlige ansøgere:
Oplysninger om klubben
Den øverste del af ansøgningsskemaerne omhandler generelle oplysninger om klubben. Husk at vedlægge underskrevet regnskab og budget for det år, der ansøges i. Såfremt klubben har udarbejdet generelt materiale om klubbens opbygning, organisation mv., som måtte have interesse for Team Copenhagen, vedlægges dette også.

Udviklingsplan og relevante politikker og strategier
For de klubber der har gennemført Team Copenhagens uddannelse gælder det, at der skal vedlægges:
- En opdateret og bestyrelsesgodkendt udviklingsplan
- En elitepolitik med dertil hørende strategi (- samt talentudviklingspolitik- og strategi for de klubber, der har deltaget i den lange klubuddannelse)

Projektbeskrivelse
Som nævnt er det væsentligt, at ansøgningen er udfyldt på tilfredsstillende vis. Dette er især vigtigt med hensyn til projektbeskrivelsen. Denne beskrivelse skal indeholde en klar og tydelig beskrivelse af, hvad der ansøges om, hvad målsætningen er med projektet samt projektets budgetmæssige omkostninger.

Mere specifikt skal projektbeskrivelse indeholde følgende områder:
Sportslige faktorer
- Kort gennemgang af udøverens/holdets trænere og deres trænermæssige uddannelse
- Hvor mange timer trænes der, og hvordan fordeles træningstiden (teknik, styrke, mental osv.)?
- Såfremt udøver/hold er omfattet af specialtræning i forhold til specialforbund og/eller Team Danmark beskrives dette
- Evt. skriftlig udtagelse fra landstræner og/eller specialforbund vedlægges
- Hvad er udøver/holdets kort- og langsigtede målsætninger?
- Hvad er udøver/holdet målsætninger i forhold til det ansøgte projekt?
- Konkurrenceplan og handlingsplan for det kommende år vedlægges.

Økonomiske faktorer
- Hvor mange penge ansøges der om?
- Samlet budget vedr. projektet vedlægges; herunder, hvor mange midler klubben, udøveren, sponsorer, specialforbund eller andre bidrager med
- Hvor mange penge afsætter klubben til elitearbejdet pr. år

Organisatoriske faktorer
- En generel beskrivelse af klubbens generelle elitearbejde, herunder hvorledes arbejdet er organiseret, og hvordan klubbens talentarbejde er struktureret
- Hvad er klubbens målsætning for elitearbejdet på kort og lang sigt
- Er der samarbejde med specialforbund og/eller Team Danmark? Hvis Ja, beskrives dette
- Er der samarbejde med andre klubber? Hvis Ja, beskrives dette

Diverse
I tilfælde af at Team Copenhagen ikke ønsker at bevilge det ansøgte beløb, eller kun ønsker at støtte med et mindre beløb end det ansøgte, beskrives konsekvenserne heraf.

Team Copenhagens behandling af de indkomne ansøgninger
De udfyldte ansøgninger med bilag fremsendes skriftligt til Team Copenhagens sekretariat. Husk at overholde ansøgningsfristen, samt at klubbens formand skal underskrive ansøgningen.

Når vi har modtaget din ansøgning, går vi straks i gang med at behandle den. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne vil der fra Team Copenhagens side kunne opstå behov for uddybende møder, vejledning, afklaring af spørgsmål osv.

I forlængelse af sekretariatets behandling af ansøgningerne, præsenteres disse for Team Copenhagens bestyrelse, som tager den endelige beslutning om, hvem der tildeles støtte.

 

"Jeg kan hjælpe jer med processen i forhold til at blive en del af Team Copenhagens støttekoncept."
Jeppe Haugaard Idrætskonsulent
Team Copenhagen har uddelt støtte siden 2004