Hvem er Team Copenhagen?

Team Copenhagen er en selvejende institution finansieret af Københavns Kommune, som skal medvirke til at løfte eliteidrætten og talentudviklingen i København til et nationalt - og gerne internationalt - højt niveau gennem langsigtede og målrettede tiltag.

Team Copenhagen skal udvikle de rette vilkår samt skabe vækstbetingelser for den københavnske eliteidræt og talentudvikling. Det skal ske gennem konsulentydelser, kommunikationstiltag, økonomisk støtte samt uddannelsestilbud både i form af klubuddannelser til klubledelser og trænere samt Team Copenhagen Eliteidrætsakademi til Københavns unge talenter. Team Copenhagen skal også styrke københavnsk eliteidræt og dets talentmiljøernes vilkår, ved at bygge bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns Kommune gennem langsigtede samarbejder.

Team Copenhagens vedtægter danner den formelle ramme om organisationen. 

Læs Team Copenhagens vedtægter (pdf) - UDKAST - Vedtægterne er vedtaget i Borgerrepræsentationen, men enkelte detaljer, bl.a. vedrørende grundkapital, udstår.

Team Copenhagens historie

I 2003 indså en række københavnske politikere, at eliteidrætten i København havde behov for førstehjælp, hvis den skulle overleve. Mange store historiske klubber var ved at sygne hen.
Derfor etablerede man fonden Team Copenhagen, som fik til formål at fremme og udvikle eliteidrætten i København. Fonden skulle støttes økonomisk af Københavns kommune.

Man valgte, at fonden skulle være selvejende for dermed at skabe en armslængde til kommunen, da udvikling af eliteidræt kræver en langsigtet struktureret proces, en stærk idrætsfaglig kompetence samt sikkerhed for budgettet og mulighed for at prioritere dette til eliteidrætten.
Team Copenhagens formål omfatter også markedsføring af eliteidrætten i København. Det sker gennem et kommercielt samarbejde med erhvervslivet og via Team Copenhagens kommunikationskanaler, hvor klubbernes præstationer og elitearbejde promoveres.

Team Copenhagen har siden sin start satset hårdt på at opkvalificere ledelses- og bestyrelsesarbejdet i de københavnske eliteklubber, fordi man så og stadig ser dette som den væsentligste forudsætning for vedvarende og succesfuld talentudvikling. Det sker gennem en klubuddannelse, som er obligatorisk for ledelsen i klubberne at gennemføre, hvis de vil i betragtning til økonomisk støtte, som Team Copenhagen uddeler tre gange årligt. Støtten går til opbygning og videreudvikling af klubbernes elitemiljøer.
Siden 2007 blev fokus på viden om talent udbudt som en mulighed gennem vidensnetværket TALENT-DK, hvor de københavnske klubber deltager gratis i alle inspirationsmøder og det årlige heldagsseminar.

At udviklingen af eliteidrætten skal ske på en social og samfundsforsvarlig måde har været i fokus siden begyndelsen. Derfor var Team Copenhagen i 2009 den centrale drivkraft i opstarten af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, en uddannelsesordning for idrætstalenter, der vil tage en ungdomsuddannelse samtidig med de satser på deres idræt. Talenterne deltager i to ugentlige morgentræningspas og kompetencegivende kurser gennem hele uddannelsen. 155 elever er indtil videre dimitteret fra ordningen og på nuværende tidspunkt er 143 unge talenter indskrevet på Team Copenhagens Eliteidrætsakademi (August, 2019) 

I 2012 etablerede Team Copenhagen et eliteidrætsnetværk med det formål at inspirere og styrke samarbejdet mellem de københavnske eliteklubber. I 2016 blev netværksmuligheden mellem klubberne styrket med etableringen af en lukket gruppe på facebook, hvor dialogen fortsætter mellem møderne.
Team Copenhagen ønsker at inspirere og udfordre de københavnske klubber til at udvikle deres talenter og elite på et kvalificeret grundlag. Derfor er der fokus på at tilvejebringe viden om talentudvikling og formidle den på en praksisnær måde til aktørerne inden for den københavnske eliteidræt. Fra 2006 til og med 2015 skete det gennem magasinet CPH sport, som blev fordelt rundt i København. Fra 2016 sker det gennem CPHsport Inspirationsuniverset, som omfatter artikler og temaer på teamcopenhagen.dk, en facebook-side, et debatforum på facebook, videoer på youtube og billeder på Instagram.

I dag består Team Copenhagen af fem dedikerede medarbejdere, som kontinuerligt arbejder på at styrke udviklingen af eliteidrætten i København.

Vision

Team Copenhagen skal medvirke til at løfte eliteidrætten i København til et internationalt niveau gennem langsigtede og målrettede tiltag

Mission

Team Copenhagen skal gennem et langsigtet samarbejde bygge bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns Kommune for at udvikle de rette vilkår for udviklingen af talent- og elitemiljøer

Værdier

Team Copenhagen arbejder ud fra værdierne:


ANSVARLIGHED

UDVIKLING

MOTIVATION

Målsætning

Team Copenhagen er meget ambitiøs på egne og den københavnske eliteidræts vegne.

Team Copenhagen ønsker:

  • at blive en værdifuld samarbejdspartner for den københavnske eliteidræt 
  • at skabe udviklende og udfordrende elitemiljøer, hvor der arbejdes seriøst ad kendte og nye veje mod store resultater 
  • at se en vækst i antallet af idrætsgrene med elitearbejde i København 
  • at være med til at skabe vækst i antallet af danske og internationale mesterskaber til københavnske udøvere
  • at skabe et frugtbart og nyskabende samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og Københavns Kommune til gavn for den københavnske eliteidræt
  • at skabe opmærksomhed omkring og opbakning til den københavnske eliteidræt

Etisk grundlag

Team Copenhagen ser det som sin opgave at følge og være en aktiv medspiller for eliteidrættens udvikling i København. Dette vil ske gennem en løbende dialog med alle berørte parter om, hvordan idrættens grundlæggende værdier om fairness og lighed i udøvelsen kan videreføres indenfor eliteidrætten i København.

Team Copenhagen mener, at det er essentielt, at alle parter i den københavnske eliteidræt udviser fair-play samt værner om udøvernes helse. Team Copenhagen vil tage initiativer til løbende forankring af fair-play i elitearbejdet samt aktivt medvirke i forebyggelse af aktiviteter, der er til fare for udøvernes helse.

Det betragtes uforeneligt med Team Copenhagens holdninger at støtte udøvere og aktiviteter, hvor der bevidst snydes med henblik på at opnå bedre resultater. Dette gælder både brug af ulovlige, præstationsfremmende midler samt bevidst omgåelse af gældende regelsæt for både rammerne omkring samt afvikling af de forskellige idrætsgrene.

Endelig vil Team Copenhagen heller ikke være forbundet med aktiviteter, hvor der ikke tages fornødne hensyn til udøvernes helse på både kort og lang sigt.

Tilsidesættelse af ovenstående etik vil kunne medføre, at tildelt støtte bortfalder – og i tilfælde af grov tilsidesættelse vil blive krævet tilbagebetalt.